Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin serwisu internetowego https://cannova.pl/, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. Hemp Plant Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Zdrojowa 8, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000806740, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6381839121, REGON: 384504332. Kontakt możliwy jest z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej: katarzyna.w@hempplant.pl , nr tel: +48 519 046 322
  Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu. 

§ 2. DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów;
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie sposobu Dostawy i płatności;
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ze Sprzedawcą. W rozumieniu pojęć niniejszego Regulaminu, Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu;
 7. Konto Klienta – przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Klienta gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 8. Produkt – towary oferowany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Regulamin – niniejszy  dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera;
 10. Sklep Internetowy/Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod adresem https://cannova.pl/ , za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z Usług oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;
 11. Sprzedawca/Usługodawca – Hemp Plant Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Zdrojowa 8, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000806740, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6381839121, REGON: 384504332;
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 13. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter;
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego. 

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Przeglądanie Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji. 
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może jednak utworzyć Konto Klienta, którego brak, nie wpływa na możliwość przeglądania Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz na możliwość złożenia zamówienia. 
 3. Rejestracja dokonywana jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. skorzystać z możliwości złożenia zamówienia po dokonanej rejestracji lub bez rejestracji;
  2. wybrać Produkt;
  3. poprawnie wypełnić Formularz zamówienia, który zawiera informacje dotyczące w szczególności danych odbiorcy zamówienia, miejsca i formy Dostawy, a także formy płatności.
 3. Klient, który nie posiada Konta Klienta, celem dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym, zobowiązany jest do zaakceptowania zgód określonych przy Formularzu zamówienia.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta informacji określonych w Formularzu zamówienia, Klient zatwierdza zamówienie, a następnie przechodzi do etapu płatności. 
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza zamówienia i przejścia do procesu płatności.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 

§ 5. TERMIN I FORMA PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości oferowanych Produktów w Sklepie Internetowym. Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana w Sklepie Internetowym w chwili prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza zamówienia, a potwierdzonego przez Sprzedawcę w sposób określony w § 4 ust. 7.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w formach przewidzianych przez Sprzedającego, a podanych w Sklepie Internetowym.

§ 6. DOSTAWA

 1. Dostawa zamówionego Produktu przez Klienta jest odpłatna. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia Klient jest informowany o dostępnych formach Dostawy, a także o kosztach każdej z nich.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Całkowita cena za zakupione Produkty, z uwzględnieniem kosztów Dostawy, przedstawiana jest Klientowi w sposób określony w § 4 ust. 5.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta produktu dostarczonego przez Sprzedawcę, Sprzedawca wykona dodatkową Dostawę wyłącznie na polecenie Klienta w terminie z nim uzgodnionym za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie. Dodatkowa Dostawa zostanie wykonana przez Sprzedawcę po zaakceptowaniu przez Klienta na piśmie bądź drogą mailową ustalonego terminu Dostawy oraz opłaty z tym związanej.
 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez niego adres w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Dostawie leżące po stronie Dostawcy.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę natychmiast po dostarczeniu towaru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W razie braku spisania protokołu lub braku zgłoszenia wad, Klient traci w tym względzie uprawnienia.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, jeśli takowa opcja jest dostępna przy złożeniu zamówienia. Odbioru można dokonać w miejscu oraz czasie wskazanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia Dostawy zamówionych Produktów, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient przedmiotowe oświadczenie może wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, bądź może przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą mailową na adres: katarzyna.w@hempplant.pl.
 3. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient obowiązany jest dołączyć dowód zakupu Produktów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Produktów:
 5. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 6. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 8. Uznaje się, że następujące towary oferowane przez Sprzedawcę, dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach, w związku z czym po ich otwarciu Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Klient obowiązany jest zwrócić Produkty, co do których złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dnia od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 11. Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta. 
 12. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca.

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów technicznych, wymienionych w Regulaminie.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe. 

§ 9. NEWSLETTER

 1. Usługa Newslettera jest nieodpłatna i polega na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych przygotowywanych przezUsługodawcę.
 2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail w Serwisie, ze:
 1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera.
 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie. 
 2. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne dotyczące Serwisu, Usługodawcy, Produktów oferowany w ramach Sklepu Internetowego.
 3. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
 1. zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności;
 2. wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażane są poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego w Serwisie.

 1. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony. 
 2. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez  Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: katarzyna.w@hempplant.pl co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi. 
 3. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy. 
 2. Klient nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Klient nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Hemp Plant Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 8, Pszczyna bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej katarzyna.w@hempplant.pl .
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Klienta rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Klienta reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego. 
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klientowi, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przy sprzedaży. 
 7. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.